» TRANG CHỦ » Khi nào chủ đầu tư dự án được tự duyệt bản vẽ thi công?

Vậy xin hỏi, trong trường hợp chủ đầu tư là doanh nghiệp Nhà nước (100% vốn nhà nước) muốn tự lập thiết kế bản vẽ thi công (do phòng tư vấn thiết kế của công ty thực hiện) sau đó trình chủ đầu tư phê duyệt thì có được không?

duyệt bản vẽ thi công
Chủ đầu tư sẽ tự duyệt bản vẽ thi công trong trường hợp công trình dùng vốn
nhà nước ngoài ngân sách hoặc vốn khác. Ảnh minh họa

Trả lời:

1. Theo quy định tại Mục a Khoản 1 Điều 85 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 thì "Chủ đầu tư có quyền tự thực hiện thiết kế xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng."

2. Về thẩm quyền phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công thì phải căn cứ theo nguồn vốn xây dựng công trình. Nội dung cụ thể được quy định như sau:

- Đối với các công trình dùng vốn ngân sách nhà nước sẽ thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18//6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tự xây dựng (Nghị định 59/2015/NĐ-CP). Theo đó, với thiết kế 3 bước thì chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công còn với thiết kế 2 bước thì người quyết định đầu tư sẽ phê duyệt bản vẽ thi công.

- Đối với các công trình dùng vốn nhà nước ngoài ngân sách hoặc vốn khác thì sẽ thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 và Khoản 2 Điều 26 Nghị định 59/2015/NĐ-CP. Theo đó, chủ đầu tư được tự phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công.

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng